Veri güvenliği işletmeler için son derece kritiktir. Bilgileri depolayan ve işleyen teknolojiler nerdeyse tüm iş süreçlerinin ana bileşeni olduğu için, veri/bilgi daha bir yaşamsal nitelik kazanmıştır. Fikri mülkiyetiniz, gizli ve hassas bilgileriniz işletmeniz için rekabet avantajı sağlar. Bu avantaj, ürün tasarımı, üretim süreci veya müzakere stratejisi şeklinde olabilir. Aynı zamanda, teknolojiden daha fazla faydalanarak bilgilere daha kolay erişme ve bilgileri daha yaygın bir biçimde paylaşma ihtiyacı da kurumsal bilgi tabanına yönelik riskin artış gösterdiği anlamına gelmektedir.

Tek bir başarılı saldırı bir şirketin mali yapısını veya itibarını yok edebilir. Gizliliğin ihlal edilmesi; verimlilik, fikri mülkiyet, itibarın zedelenmesi, kurtarma maliyetleri, yasal veya düzenleyici maliyetler gibi birçok konuda kayıplara yol açar. Bütün bunlar, rekabet avantajının kaybı, daha düşük pazar payı, kar üzerinde olumsuz etkiler, medya ilgisinin kaybı ve hatta iflas gibi birçok olumsuz durumla sonuçlanabilir.

Bu noktada VISMATECH , müşterilerine bütünleşik çözümler sunarak risklerin en aza indirilmesini sağlar. VISMATECH’in sunduğu bütünleşik güvenlik çözümleriyle verileriniz ve sistemleriniz güvende kalır.

UYUMLULUK ve STANDART ÇÖZÜMLERİ

Günümüz şirketlerinin en büyük problemlerinden biri sürekliliği sağlamaktır. Firmaların azımsanmayacak bir bölümünün geniş kapsamlı faaliyet kesintileri yaşadıkları görülürken, yüksek dereceli acil durumlarla karşı karşıya olan şirketlerin %50’den fazlası faaliyet alanlarını küçültmek veya kısıtlamak zorunda kalabilmektedir.

Kurumsal süreklilik, şirketleri tehdit eden potansiyel etki unsurlarını teşhis eden; şirketin marka değerini, itibarını, karlılığını ve katma değer yaratan faaliyetlerini koruma altına alan bir yönetim yaklaşımıdır. VISMATECH, kurumsal süreklilik projelerinizi anahtar teslimi gerçekleştirir.

Bu projelerin omurga adımları

 • Politika ve Hedeflerin Belirlenmesi
 • Risk Analizi
 • Kritik İş Süreçlerinin Belirlenmesi
 • Acil Durum Yönetimi
 • İletişim
 • Tatbikat ve Test Süreçleri
 • Revizyon ve Güncelleme
 • Üst Yönetim Desteğinin Alınması

“Bilgi güvenliği, bir kurumun en temel parçasıdır.”

BGYS Danışmanlığı

Kurumunuzun ISO 27001 sertifikasına hazır olup olmadığı, akabinde BGYS’nizin entegre halde stabil olarak çalışıp çalışmayacağı işleyiş süreci açısından çok önemlidir. VISMATECH danışmanları tarafından gerçekleştirilen ISO 27001 danışmanlığı kapsamında, yeterli ve orantılı güvenliğin tasarlanması için süreç ve çalışma döngüsü göz önünde bulundurularak kurumun en verimli şekilde çalışması amaçlanmış ve ISO 27001 belgeleme çalışmasının en iyi ve en hızlı şekilde yürütülmesi planlanmıştır.

İş Sürekliliği Yönetimi

Felaket veya kesinti durumlarında iş sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için izlenecek yol haritasını oluştururken gerçekleştirilen sürece İş Sürekliliği Yönetimi adı verilir. VISMATECH‘in Ortadoğu ve Türkiye’de büyük projelere imza atmış danışmanları tarafından sağlanan hizmette; tehditlerin ve risklerin farkına varırsınız. Mevcut risk analizinin güncelliğini kontrol edersiniz ve sürekliliği sağlayacak yönetim sistemi ve süreçlerinin geliştirilmesini sağlarsınız.

İş sürekli konusunda birkaç noktayı özellikle vurgulamak gerekir:

 • Standartların olmadığı bir dünya düşünülebilir mi? Örneğin, router dizayn eden bir firma IEEE 802.11 standardına sahip olmadan, yaptığı düzenlemelerde şirketleri uyumluluk konusunda ikna edebilir mi? Standardize olmayan ürünler genellikle entegre oldukları ekipmanlarla uyumluluk göstermezler ve kullanıcı tarafında zararlara sebep olurlar.
 • ISO 27001, içinde bulunulan sektörün boyutuna bakmaksızın bütün organizasyonlar için bilgi güvenliğini entegre eden, bundan da öte bilgi güvenliği yönetim sistemini (ISMS) asiste eden bir rehberdir.
 • Şirketinizin bilişim altyapısını, Risk Yönetimi, Süreklilik Planlaması, Felaket Kurtarma operasyonlarıyla yöneterek “Bilginin Yaşam Döngüsünü” güvenli bir şekilde sağlarsınız.
 • İş hacmini kabul edilebilir bir seviyede tutmak için gerekli olan iş süreçlerini ve kaynakları tanımlamak ve muhafaza etmek; işlerin kötüye gittiği zamanlarda, kaynakları korumak ve kuruluşun ayakta kalmasını güvenlik altına almak için birtakım prosedürler oluşturmak mümkün olur.

Bütünleşik Çözümler