BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
 • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

KALİTE POLİTİKASI

 • Müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güvenini sağlamak,
 • Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkileri karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştiri ve değişime açık olmak.
 • Müşteri şikâyetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmak ve müşterinin haklarını korumak. Tüm şikâyetleri kayıt altına alarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguları ve çözümleri müşteri ile paylaşmak.
 • Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın bilgi seviyelerinin artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasını sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlamak.
 • Tüm hizmet ve iş süreçlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme politikasını benimseyerek gerçekleştirmek.
 • İş süreçlerini ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri tüm yasal gerekliliklere uyumlu şekilde gerçekleştirmek.

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI (ISO 22301)

 • Afet ve acil durumlarda birinci öncelik olarak can güvenliğini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin güven duyduğu ve dolayısıyla tercih ettiği itibarlı ve sağlam firma itibarımızı korumayı,
 • İş sürekliliği yapımızı, ilgili tarafların beklentileri ile yasal ve regülatif yükümlülükleri dikkate alarak oluşturup, işletip ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Felaket başa gelmeden evvel, önleyici ve koruyucu tedbirleri bulmak ve uygulamayı,
 • İş sürekliliği kapasitemizi, ISO22301 standardı şartları doğrultusunda uygulamayı ve ISO 22301 standardı pratiklerine göre sürekli iyileştirmeyi,
 • İş sürekliliği yapımızın beklentileri karşılaması ve daha ileri gitmesi için gerekli hedefleri ölçülebilir olarak belirlemeyi ve senelik olarak değerlendirmesini gerçekleştirmeyi,
 • Ürün ve hizmetlerimizi destekleyen öncelikli faaliyetleri belirlemek için iş etki analizi gerçekleştirmeyi,
 • İş etki analizinde belirlenmiş öncelikli faaliyetleri korumaya ve kurtarmaya yönelik hazırlıkları yapmayı,
 • Planlarımızın acil durumlarda çalışmasını garanti altına almak üzere gerçekçi senaryolar eşliğinde düzenli tatbikatlar gerçekleştirmeyi,

 

Politikalarımız